ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαίδευση

PNEUMA.GR

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν ενεργό ρόλο στα ίδια τα παιδιά με σκοπό τη δημιουργία νέων εμπειριών. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων έχει αφετηρία τη γνώση διαθεματικά και διεπιστημονικά.

Σκοπός μας είναι η ενεργή συμμετοχή και η βιωματική εμπειρία όλων των μελών της ομάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, το χώρο που πραγματοποιείται το πρόγραμμα και το θέμα. Μέσω των πρωτότυπων μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, οι ομάδες γνωρίζουν την έννοια «μουσείο», τους τρόπους αξιοποίησης του ως προς την έκθεση, τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Με τον ορισμό του “educatement” και του “learning by doing” ερμηνεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την υιοθέτηση θετικής στάσης στον πολιτισμό και την ιστορία.