ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έργα Πολιτισμού
Σχεδιασμός

PNEUMA.GR

Τα πολιτιστικά μας έργα ως «ζωντανοί» οργανισμοί, ως κέντρα μάθησης και γνώσης, σχεδιάζονται μέσα από μια σύγχρονη μουσειακή πρακτική, την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και την ανανεωσιμότητα του χώρου, με σύγχρονες εκθεσιακές πρακτικές με σκοπό να δημιουργήσουμε διαφορετικές εμπειρίες, μέσω της διάδρασης και εμπλοκής των επισκεπτών στην έκθεση .

Η πρωτότυπη μουσειολογική κεντρική ιδέα , σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται και συγκροτείται το μουσειολογικό σκεπτικό αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του οράματος του Κυρίου του έργου σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνονται οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις , ο ερμηνευτικός σχεδιασμός, η σχέση νοηματικού (μουσειολογικού) και χωρικού (μουσειογραφικού) σχεδιασμού, η επιλογή και η χρήση διαφόρων ερμηνευτικών μέσων, η συγγραφή εκθεσιακών κειμένων με σκοπό την εκπόνηση σύγχρονων μουσειολογικών-μουσειογραφικών μελετών.